ارتباط با دانشکده علوم اداری و اقتصاد

 

تماس با دانشکده علوم اداری و اقتصاد

 

پیش شماره شهر اراک 086

 

شماره آموزش: 32629308 

شماره تماس های دانشکده علوم اداری و اقتصاد

ردیف

نام استاد

شماره تماس

گروه آموزشی

1

میرهادی حسینی

32629300

رئیس دانشکده

2

علی احسانی

32629306

معاون آموزش دانشکده

3

حمیدرضا احمدی

32629310

رئیس اداره عمومی دانشکده

4

پیمان محمدی

32629308

مسئول آموزش دانشکده

5

پشتیبانی سامانه های آموزشی

32628006

کارشناس آموزش

6

پیمان نمامیان

9350

مدیر گروه حقوق

7

مرتضی بیات

9358

حقوق

8

مجتبی موسوی الحسینی

9352

حقوق

9

حسین کاویار

9360

حقوق

10

فرشته قنبری

9356

حقوق

11

محمدسعید ذبیحی دان

9340

 مدیر گروه اقتصاد

12

احمد چهرقانی

9354

اقتصاد

13

سعید سلیمانی

9342

اقتصاد

14

وحید کفیلی خواجه

9374

اقتصاد

15

کاوه درخشانی

9346

اقتصاد

16

حمیدرضا طلایی

9370

مدیر گروه مدیریت

17

فرزاد بهرامی

9372

مدیریت

18

احمد بیگلری

9330

مدیر گروه علوم سیاسی

19

علی امامی زواره

9332

علوم سیاسی