مسئول آموزش دانشکده علوم اداری

 

 
 
 پیمان محمدی

مسئل آموزش دانشکده علوم اداری

کارشناس ارشد علوم تربیتی
کارشناس ارشد تاریخ

32629308