مسئول آموزش دانشکده علوم اداری

 

 
 
 پیمان محمدی

مسئول آموزش دانشکده علوم اداری

کارشناس ارشد علوم تربیتی
کارشناس ارشد تاریخ
32629308

 

کارشناس آموزش دانشکده

سرکار خانم کریمی

کارشناس آموزش