معاونت آموزشی و پژوهشی

 

  دکتر علی احسانی

  آخرین مدرک تحصیلی : دکتری
  مرتبه دانشگاهی : استادیار
  گروه آموزشی : مدیریت صنعتی
  تلفن تماس: 32629320-086