دکتر میرهادی حسینی کندلجی (ریاست دانشکده)

عکس درحال بارگذاری

 

   
 
 
 
رئیس دانشکده علوم اداری و اقتصاد
 
دکتر میرهادی حسینی کندلجی
 
عضو هیات علمی گروه اقتصاد