در حال حاضرمسئولیت مدیریت گروه حقوق، اقتصاد و مدیریت صنعتی با جناب آقای دکتر مرتضی بیات می باشد.