دکتر میرهادی حسینی کندلجی (ریاست دانشکده)

عکس درحال بارگذاری

 

   آخرین مدرک تحصیلی : دکتری
 
 
   مرتبه دانشگاهی : استادیار
 
 
   گروه آموزشی : اقتصاد
 
                                                                                            لینک به صفحه پژوهشی