مسئول دفتر

جناب آقای ابراهیمی

مسئول دفتر ریاست دانشکده علوم اداری و اقتصاد