.

آون و کوره الکتریکی

فریزر 20-

سوکسله تمام اتوماتیک

کجلدال اتوماتیک

دستگاه جوجه کشی