کارشناس مسئول آزمایشگاه

مسئول آزمایشگاه آقای مهندس سپهر نعمت پور می باشند.

شماره تماس:32762087-086