اعضای هیأت علمی

دکترای شیمی آلی - مرتبه علمی: استاد - ایمیل: a-karimi@araku.ac.ir - شماره تلفن: 08632627522 و 2033-08634173401
دکترای شیمی کاربردی - مرتبه علمی: استادیار - ایمیل: F-heidary@araku.ac.ir - شماره تلفن: 08632627530 و...
دکترای شیمی آلی - مرتبه علمی: استادیار - ایمیل: s-khaghani@araku.ac.ir - شماره تلفن: 08632627510
دکترای شیمی آلی - مرتبه علمی: استاد - ایمیل: A-Mobinikhaledi@araku.ac.ir - شماره تلفن: ۰۸۶۳۲۶۲۷۵۲۴ و...
دکترای شیمی تجزیه - مرتبه علمی: استاد - ایمیل: Ali-Babaei@araku.ac.ir - شماره تلفن: 08632627532 و 2036-08634173401
دکترای شیمی معدنی - مرتبه علمی: استاد - ایمیل: h-khanmohammadi@araku.ac.ir - شماره تلفن: 08632627522 و ...
دکترای شیمی تجزیه - مرتبه علمی: استاد - ایمیل: J-Zolgharnein@araku.ac.ir - شماره تلفن: 08632627520 و...
دکترای شیمی فیزیک - مرتبه علمی: دانشیار - ایمیل: V-Mahdavi@araku.ac.ir - شماره تلفن: 08632627530 و 2043-08634173401
دکترای شیمی تجزیه - مرتبه علمی: استادیار - ایمیل: f-bamdad@araku.ac.ir - شماره تلفن: 08632627520 و 2042-08634173401
دکترای شیمی آلی - مرتبه علمی: دانشیار - ایمیل: m-bodaghifard@araku.ac.ir - شماره تلفن: 08632627524 و...
دکترای شیمی فیزیک - مرتبه علمی: استاد - ایمیل: m-solimannejad@araku.ac.ir - شماره تلفن: 08632627526 و...
دکترای شیمی کاربردی - مرتبه علمی: استادیار - ایمیل: a-azizi@araku.ac.ir - شماره تلفن: 08632627528 و...
دکترای شیمی آلی - مرتبه علمی: دانشیار - ایمیل: k-khosravi@araku.ac.ir - شماره تلفن: 08632627532 و 2036-08634173401
دکترای شیمی فیزیک - مرتبه علمی: استاد - ایمیل: a-salabat@araku.ac.ir - شماره تلفن: 08632627530 و 2043-08634173401
دکترای شیمی کاربردی - مرتبه علمی: استادیار - ایمیل: A-khodabakhshi@araku.ac.ir - شماره تلفن: 08632627528 و...
دکترای شیمی معدنی - مرتبه علمی: استاد - ایمیل: M-zendehdel@araku.ac.ir - شماره تلفن: 08632627524 و 2041-08634173401
دکترای شیمی معدنی - مرتبه علمی: استاد - ایمیل: s-amani@araku.ac.ir - شماره تلفن: 2035-08634173401
دکترای شیمی معدنی - مرتبه علمی: استادیار - ایمیل: - شماره تلفن: 08634173575 و 2061-08634173401
دکترای شیمی تجزیه - مرتبه علمی: استادیار - ایمیل: m-habibi@araku.ac.ir - شماره تلفن: 08632627528 و 2044-08634173401
دکترای شیمی تجزیه - مرتبه علمی: استادیار - ایمیل: M-Sangi@araku.ac.ir - شماره تلفن: 08632627520 و 2042-08634173401