دروس کارشناسی ارشد شیمی

دروس کارشناسی ارشد شیمی

برنامه های درسی (بازنگری شده) کارشناسی ارشد شیمی در گرایش های مختلف، مصوب جلسه شماره 92 مورخ 95/12/1 کمیسیون برنامه آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری؛ 

سرفصل دروس کارشناسی ارشد شیمی آلی

سرفصل دروس کارشناسی ارشد شیمی تجزیه

سرفصل دروس کارشناسی ارشد شیمی فیزیک

سرفصل دروس کارشناسی ارشد شیمی معدنی

سرفصل دروس کارشناسی ارشد شیمی کاربردی

سرفصل دروس کارشناسی ارشد نانو شیمی

 


 
چارت دروس گرایش های کارشناسی ارشد شیمی درطول مدت تحصیل
 
دروس کارشناسی ارشد شیمی تجزیه
کد درس
دروس شیمی تجزیه (ترم اول)
پیش نیاز
1215180
شیمی تجزیه پیشرفته
3
الزامی
-
1215292
طیف بینی اتمی تجزیه ای
3
الزامی
-
1215293
الکتروشیمی تجزیه ای 1
3
الزامی
-
 
کد درس
دروس شیمی تجزیه (ترم دوم)
پیش نیاز
1215213
الکتروشیمی صنعتی
3
اختیاری
-
1215298
طیف بینی مولکولی تجزیه ای
3
اختیاری
-
1215216
روشهای فیزیکی و شیمیایی جداسازی
3
اختیاری
-
 
کد درس
دروس شیمی تجزیه (ترم سوم)
پیش نیاز
1215299
روشهای نوین آنالیز دارو و غذا  
3
اختیاری
-
1212881
سمینار
1
الزامی
 
1212866
پایان نامه
6
الزامی
 
 
کد درس
دروس شیمی تجزیه (ترم چهارم )
1212866
پایان نامه
6
الزامی
 

 


 

دروس کارشناسی ارشد شیمی فیزیک

کد درس
دروس شیمی فیزیک  (ترم اول)
1215177
شیمی فیزیک پیشرفته
3
الزامی
یکی از دروس معدنی پیشرفته یا تجزیه پیشرفته باید اخذ گردد
1215178
شیمی معدنی پیشرفته
3
اختیاری
1215180
شیمی تجزیه پیشرفته
3
اختیاری
1215283
مکانیک کوانتومی
3
الزامی
 
کد درس
دروس شیمی فیزیک (ترم دوم)
پیش نیاز
1215210
ترمودینامیک آماری
3
الزامی
شیمی فیزیک پیشرفته
1215204
طیف سنجی مولکولی
3
اختیاری
مکانیک کوانتومی
1215285
سینتیک و دینامیک شیمیایی
3
اختیاری
-
 
کد درس
دروس شیمی فیزیک (ترم سوم)
1215227
شیمی سطح و حالت جامد
3
اختیاری
 
1212881
سمینار
1
الزامی
1212866
پایان نامه
6
الزامی
 

 

کد درس
دروس شیمی فیزیک (ترم چهارم)
1212866
پایان نامه
6
الزامی
 

 


 
دروس کارشناسی ارشد شیمی آلی
کد درس
دروس شیمی آلی  (ترم اول)
1215179
شیمی آْلی پیشرفته
3
الزامی
یکی از دروس آلی صنعتی یا شیمی سبز باید اخذ گردد.
1215286
طیف سنجی آلی پیشرفته
3
الزامی
1215281
شیمی آلی صنعتی
3
اختیاری
1215282
شیمی سبز
3
اختیاری
 
کد درس
دروس شیمی آلی (ترم دوم)
1215288
سنتز مواد آلی
3
الزامی
 
یکی از دروس پلیمر یا هتروسیکل باید اخذ گردد.
1215287
شیمی فیزیک آلی پیشرفته
3
اختیاری
1215191
سنتز پلیمرها
3
اختیاری
1215189
شیمی هتروسیکلیک
3
اختیاری
 
کد درس
دروس شیمی آلی (ترم سوم)
1215284
شیمی دارویی پیشرفته
3
اختیاری
 
1212881
سمینار
1
الزامی
1212866
پایان نامه
6
الزامی
 
 
کد درس
دروس شیمی آلی(ترم چهارم)
1212866
پایان نامه
6
الزامی
 

 


 
دروس کارشناسی ارشد شیمی معدنی
کد درس
دروس شیمی معدنی(ترم اول)
1215178
شیمی معدنی پیشرفته
3
الزامی
 
1215302
نانو شیمی
3
اختیاری
1215208
طیف سنجی در شیمی معدنی
3
الزامی
 
 
 
 
 
کد درس
دروس شیمی معدنی (ترم دوم)
پیش نیاز
1215289
کاربرد نظریه گروه در شیمی 
3
اختیاری
شیمی معدنی پیشرفته
1215207
شیمی فیزیک معدنی
3
اختیاری
شیمی معدنی پیشرفته
1215206
سینیتیک ،ترمودینامیک و مکانیزم واکنشهای معدنی
3
الزامی
 
 
کد درس
دروس شیمی معدنی(ترم سوم)
1215305
مباحث نوین در شیمی
4
اختیاری
شیمی معدنی پیشرفته
1212881
سمینار
1
الزامی
 
1212866
پایان نامه
6
الزامی
 
 
کد درس
دروس شیمی معدنی (ترم چهارم)
1212866
پایان نامه
6
الزامی
 

 


 
دروس کارشناسی ارشد شیمی کاربردی
کد درس
دروس شیمی کاربردی(ترم اول)
1215230
واکنشگاهها
3
الزامی
 
1215176
طراحی آزمایش و افزایش مقیاس فرآیندها
3
الزامی
1215180
شیمی تجزیه پیشرفته
3
الزامی
 
کد درس
دروس شیمی کاربردی (ترم دوم)
1215280
کنترل دستگاهی در صنعت شیمی
3
اختیاری
 
1215232
فرآیندهای پتروشیمی
3
اختیاری
 
1215276
مواد فعال سطحی
3
اختیاری
3درس از دروس مورد نظر باید اخذ گردد.
1215274
غشا و فرآیندهای غشایی
  3
اختیاری
1215203
شیمی پلیمر پیشرفته
  3
اختیاری
 
کد درس
دروس شیمی کاربردی(ترم سوم)
1215177
شیمی فیزیک پیشرفته
3
 اختیاری
 
1215179
شیمی آلی پیشرفته
3
اختیاری
 
1215232
فرآیندهای پتروشیمی
3
اختیاری
 
1212881
سمینار
1
الزامی
 
1212866 پایان نامه 6 الزامی  
 
کد درس
دروس شیمی کاربردی (ترم چهارم)
1212866
پایان نامه
6
الزامی
 

 


 
دروس کارشناسی ارشد نانو شیمی
کد درس
دروس رشته نانو شیمی ارشد (ترم اول)
1215219
شیمی نظری ساختارهای  نانو
3 واحد
الزامی
 
1215218
روشهای سنتز  مواد نانو ساختار
3 واحد
الزامی
 
1215220
شناسایی و تعیین ساختار نانو مواد
3 واحد
الزامی
 
 
کد درس
دروس اختیاری رشته نانو شیمی ارشد (ترم دوم)
1215227
شیمی سطح و حالت جامد
3 واحد
اختیاری
 
1215226
نانو مواد معدنی
3 واحد
اختیاری
روشهای سنتز  مواد نانو ساختار
1215225
نانو فناوری پلیمرها
3 واحد
اختیاری
 
1215304 شیمی سوپرامولکولی 3 واحد اختیاری روشهای سنتز  مواد نانو ساختار
 
کد درس
دروس اختیاری رشته نانو شیمی ارشد (ترم سوم)
 
(از بین دروس آلی-معدنی-شیمی فیزیک و تجزیه پیشرفته)
3 واحد
اختیاری
طبق نظر استاد راهنما
1212881
سمینار
1
الزامی
 
1212866
پایان نامه
6
الزامی
 
 
کد درس
دروس نانو شیمی ارشد (ترم چهارم)
1212866
پایان نامه
6
الزامی
 
 

دریافت برنامه کلی به صورت فایل pdf

 |