دروس دکتری شیمی

 

چارت دروس گرایش های دکتری شیمی درطول مدت تحصیل

 

دروس دکتری شیمی تجزیه

کد درس
نام درس
تعداد واحد
1215270
الکتروشیمی تجزیه ای در حلال های ناآبی
3
1215253
تحلیل آماری نتایج
3
1215269
روشهای نوین در آنالیز دستگاهی
3
1215255
روشهای رادیو شیمیایی
3
1215254
مباحث نوین در شیمی تجزیه
3
1211059
آزمون جامع
0
1215237
سمینار
1
1212
رساله
20
 
جمع
36

 

 

دروس شیمی دکتری  شیمی فیزیک

کد درس
نام درس
تعداد واحد
توضیحات
1215267
ترمودینامیک آماری 2
3
 
1215268
شیمی کوانتومی 3
3
 
1215249
مباحث نوین در شیمی فیزیک
3
 
1215242
ترمودینامیک غیر تعادلی
3
یا طیف سنجی مولکولی 2 اخذ گردد.
1215241
طیف سنجی مولکولی 2
3
 
1211059
آزمون جامع
0
 
1215237
سمینار
1
 
1212923
رساله
23
 
 
جمع
36
 

 

دروس دکتری  شیمی آلی

کد درس
نام درس
تعداد واحد
توضیحات
1215245
پیشرفتهای نوین در ترکیبات آلی
3
 
1215246
شیمی آلی حیاتی
3
 
1215200
مباحث نوین در شیمی آلی
3
 
1215239
شیمی حالت برانگیخته و حد واسط ها
3
 
1215243
شیمی هتروسیکل پیشرفته
3
یا درس پلیمر اخذ گردد
1215244
شیمی پلیمر پیشرفته
3
 
1211059
آزمون جامع
0
 
1215237
سمینار
1
 
1212920
رساله
20
 
 
جمع
36
 

 

دروس دکتری شیمی معدنی

کد درس
نام درس
تعداد واحد
1215240
شیمی پلیمر معدنی
3
1215265
ساختمان پیوند در ترکیبات معدنی
3
1215241
طیف سنجی مولکولی 2
3
1215250
مباحث نوین در شیمی معدنی
3
1215301
کاتالیزگرهای همگن و ناهمگن
3
1211059
آزمون جامع
0
1215237
سمینار
1
1212920
رساله
20
 
جمع
36

دریافت برنامه کلی به صورت فایل pdf

 |