دروس کارشناسی شیمی

دروس کارشناسی شیمی

  سرفصل برنامه های درسی (بازنگری شده) کارشناسی شیمی در گرایش های محض و کاربردی، مصوب جلسه شماره 92 مورخ 95/12/1 کمیسیون برنامه آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری 

شیمی محض

سرفصل دروس کارشناسی شیمی گرایش محض

 

شیمی کاربردی

سرفصل دروس کارشناسی شیمی گرایش کاربردی

 


 

چارت دروس شیمی در دوره کارشناسی

چارت دروس شیمی کاربردی 92 و ما قبل

چارت دروس شیمی محض و کاربردی 93 تا 95

چارت دروس شیمی محض 96 به بعد 

چارت دروس شیمی کاربردی 96 به بعد 


 |