دروس کارشناسی شیمی

دروس کارشناسی شیمی

  سرفصل برنامه های درسی (بازنگری شده) کارشناسی شیمی در گرایش های محض و کاربردی، مصوب جلسه شماره 92 مورخ 95/12/1 کمیسیون برنامه آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری 

شیمی محض

سرفصل دروس کارشناسی شیمی گرایش محض

لیست دروس دوره کارشناسی شیمی محض به تفکیک ترمی

 

شیمی کاربردی

سرفصل دروس کارشناسی شیمی گرایش کاربردی

لیست دروس دوره کارشناسی شیمی کاربردی به تفکیک ترمی 

 


 

چارت دروس شیمی در دوره کارشناسی

چارت دروس شیمی کاربردی 92 و ما قبل

چارت دروس شیمی محض و کاربردی 93 تا 95

چارت دروس شیمی محض 96 به بعد 

چارت دروس شیمی کاربردی 96 به بعد 


 |