مدیریت گروه شیمی

 مدیریت گروه شیمی

  مدیر گروه : دکتر فرهاد حیدری

                                                                                                     

   شماره تلفن: 08632627502

                           

 

 

 معاون گروه : دکتر کاوه خسروی     

 

                                                                                                     

  

 

 
شماره تلفن های دفتر گروه: 0864173415 - 08632627500