مدیریت گروه شیمی

 مدیریت گروه شیمی

  مدیر گروه : دکتر وحید مهدوی

                                                                                                     

 

                           

 

 

 معاون گروه : دکتر کاوه خسروی     

                                                                                                     

 

 
شماره تلفن های دفتر گروه: 0864173415 - 08632627500