تماس با ما

آدرس: اراک، میدان بسیج (سردشت)، پردیس دانشگاه اراک، ساختمان دانشکده علوم گروه شیمی
کدپستی: 3848177584
تلفن: 08634173415 - 08632627500

فکس: 08634173415
ایمیل: g-chemistry@araku.ac.ir
: