اداره امتحانات

 

آقای شهرجردی   شماره تماس  ☎ : ۳۲۶۲۱۳۵۰

 

خانم محمدی    شماره تماس   : ۳۲۶۲۱۳۷۰