از اینجا دریافت کنید

اداره دانش آموختگان

 

 صدور گواهی موقت

 

خانم بیــاتی   شماره تماس   : ۳۲۶۲۱۳۸۲

 

خانم بادرستانی   شماره تماس  ☎ : ۳۲۶۲۱۳۷۲