نمایشگر یک مطلب

مدیر امور آموزشی

آقای دکتر محمدعلی بداغی‌فرد

سمت: مدیر امور آموزشی

مرتبه علمی: دانشیار

تلفن مستقیم: ۳۲۶۲۱۳۵۲-۰۸۶

پست الکترونیک : m-bodaghifard@araku.ac.ir

 

اداره امور آموزشی دانشگاه به منظور ایجاد هماهنگی بین ادارات آموزش دانشکده ها و سایر واحدهای ذیربط برای اجرای صحیح مقررات و آئین نامه های آموزشی و همچنین انجام امور اداری دانشجویان در مقاطع کاردانی وکارشناسی فعالیت نموده و امور محوله را مورد رسیدگی و اقدام مقتضی قرار می دهد.

اداره امور آموزشی از بخش های زیر تشکیل گردیده است:

اداره خدمات آموزشی

اداره بررسی سوابق تحصیلی و امور کارنامه

اداره دانش آموختگان

واحد مشمولین ونظام وظیفه

بایگانی ( درحال تحصیل - راکد )

دبیرخانه آموزش

دفتر مؤسسات غیر انتفاعی استان

شرح وظایف

 • نظارت بر اجرای مقررات آیین نامه ها و مصوبه های آموزشی درمقطع کارشناسی و ارائه ی پیشنهادهای لازم به شورای آموزشی دانشگاه
 • برنامه ریزی برای ثبت نام پذیرفته شدگان آزمون سراسری
 • امورمربوط به دانش آموختگی و فارغ التحصیل مشمول نظام وظیفه
 • امورمربوط به مهمانی و انتقالی دانشجویان درمقطع کارشناسی
 • امورمربوط به بررسی و پذیرش دانشجویان متقاضی انتقال به دانشگاه اراک
 • بررسی گواهی های پزشکی دانشجویان بیمار در جلسه کمیسیون پزشکی
 • فراهم نمودن تمهیدات لازم جهت تسریع در روند امورآموزشی دانشجویان
 • ارسال بخشنامه های وزارتی به دانشکده ها
 • تهیه گزارش حق التدریس اساتیدکلاسی و پایان نامه ای اعضاء هیأت علمی و مدعو دانشگاه
 • بررسی درخواست دانشکده ها برای ایجاد رشته و یا گروه جدید جهت طرح در شورای آموزشی دانشگاه
 • بررسی پرونده دانشجویان جهت طرح درکمیسیون پزشکی و شورای آموزشی
 • مکاتبه با دفترگسترش جهت أخذ مجوز ایجاد رشته جدید - بررسی ظرفیت دانشکده ها جهت پذیرش دانشجو
 • برگزاری جلسات با راهبر سیستم و مسئول آمار دانشگاه - تهیه آمار رشته های تحصیلی
 • ابلاغ مصوبات شورای آموزشی - بررسی و رفع اشکال کارنامه دانشجویان بر اساس مقررات مربوطه
 • انجام مذاکرات و راهنمایی دانشجویان در موارد ارجاعی
 • پیشنهاد تقویم آموزشی جهت تصویب در شورای آموزشی دانشگاه
 • انجام اقدامات لازم در زمینه تعیین تاریخ امتحانات هر ترم با همکاری دانشکده ها و نظارت بر حسن اجرای آن
 • امضاء و تأیید مکاتبات دانشجویان و...