آدرس : میدان بسیج - بلوار کربلا (سردشت) - پردیس دانشگاه اراک - ساختمان دکتر قریب - اداره کل آموزش

 

 

 مدیریت امور آموزشی

 

جناب آقای دکتر شهبازی    شماره تماس   : 32621352

 

 

معاونت امور آموزشی

 

خانم آنجفی    شماره تماس   : 32621354

 

 

اداره خدمات آموزشی

 

آقای جعفر پور ( رییس اداره خدمات آموزشی )   شماره تماس   : ۳۲۶۲۱۳۵۶

 

خانم رستم پور ( کارشناس خدمات آموزشی ) شماره تماس   : ۳۲۶۲۱۳۶۰

 

آقای خانی ( کارشناس خدمات آموزشی و نظام وظیفه )  شماره تماس   : ۳۲۶۲۱۳۶۲

 

آقای فراهانی ( بایگانی جاری )   شماره تماس  ☎ : ۳۲۶۲۱۳۶۶
 
 

 اداره امتحانات

 

آقای شهرجردی   شماره تماس   : ۳۲۶۲۱۳۵۰

 

خانم محمدی    شماره تماس   : ۳۲۶۲۱۳۷۰

 

 

 اداره دانش آموختگان

 

 صدور گواهی موقت

 

خانم بیــاتی   شماره تماس   : ۳۲۶۲۱۳۸۲

 

خانم بادرستانی   شماره تماس   : ۳۲۶۲۱۳۷۲

 

 صدور دانشنامه

 

خانم محمدی‌ نسب   شماره تماس   : ۳۲۶۲۱۳۸۰

 

آقای عباسی     شماره تماس   : ۳۲۶۲۱۳۸۴

 

آقای کرمی ( بایگانی راکد )    شماره تماس   : ۳۲۶۲۱۳۸۶

 

 

 دبیرخانه آموزش

 

آقای دلاوری    شماره تماس   : ۳۲۶۲۱۳۵۸

 

پست الکترونیک   :