آدرس : میدان بسیج - بلوار کربلا (سردشت) - پردیس دانشگاه اراک - ساختمان دکتر قریب - اداره کل آموزش

مدیریت : 08632621352

مسؤل دفتر مدیر :‌ 08632621350

اداره خدمات آموزشی :‌ 08632621362 - 08632621360

اداره امتحانات : ‌08632621372 - 08632621370

اداره دانش آموختگان : 08632621384 - 08632621382 - 08632621380

واحد نظام وظیفه : 08632621364

بایگانی درحال تحصیل : 08632621366

بایگانی راکد : 08632621386

دبیرخانه آموزش : ‌08632621358    

دفتر مؤسسات غیر انتفاعی استان : 08632621356

mail پست الکترونیک :

m-bodaghifard@araku.ac.ir

a-bahramian@office.araku.ac.ir