اداره خدمات آموزشی

 

آقای جعفر پور ( رییس اداره خدمات آموزشی )   شماره تماس  ☎ : ۳۲۶۲۱۳۵۶

 

خانم رستم پور ( کارشناس خدمات آموزشی ) شماره تماس   : ۳۲۶۲۱۳۶۰

 

آقای خانی ( کارشناس خدمات آموزشی و نظام وظیفه )  شماره تماس   : ۳۲۶۲۱۳۶۲

 

آقای فراهانی ( بایگانی جاری )   شماره تماس  ☎ : ۳۲۶۲۱۳۶۶