اداره خدمات آموزشی

 

آقای جعفر پور ( رییس اداره خدمات آموزشی )   شماره تماس   : 32621356

 

خانم رستم پور ( کارشناس خدمات آموزشی ) شماره تماس   : 32621360

 

آقای خانی ( کارشناس خدمات آموزشی و نظام وظیفه )  شماره تماس  ☎ : 32621362

 

آقای فراهانی ( بایگانی جاری )   شماره تماس   : 32621366
 
 

 اداره امتحانات

 

آقای شهرجردی   شماره تماس   : 32621350

 

خانم محمدی    شماره تماس  ☎ : 32621370

 

 

 اداره دانش آموختگان

 

 صدور گواهی موقت

 

خانم بیــاتی   شماره تماس   : 32621382

 

خانم بادرستانی   شماره تماس  ☎ : 32621372

 

 صدور دانشنامه

 

خانم محمدی‌ نسب   شماره تماس  ☎ : 32621380

 

آقای عباسی     شماره تماس   : 32621384

 

آقای کرمی ( بایگانی راکد )    شماره تماس   : 32621386

 

 

 دبیرخانه آموزش

 

آقای دلاوری    شماره تماس   : 32621358