نمایشگر یک مطلب

مسئول دفتر مدیر امور آموزشی

*****************  تلفن مستقیم : ۱۳۵۰ ۳۲۶۲

 

اداره خدمات آموزشی

خانم عاطفه رستم پور  شماره تماس : ۱۳۶۰ ۳۲۶۲

آقای علیرضا بهرامیان   شماره تماس : ۱۳۶۲ ۳۲۶۲

خانم نسرین فراهانی ( بایگانی جاری )  شماره تماس : ۱۳۶۶ ۳۲۶۲
 

اداره امتحانات

خانم مهری آنجفی   شماره تماس : ۱۳۷۰ ۳۲۶۲

خانم زهره محمدی  شماره تماس : ۱۳۷۲ ۳۲۶۲

 

 اداره دانش آموختگان

خانم لیلا محمدی‌نسب  شماره تماس : ۱۳۸۰ ۳۲۶۲

خانم مریـم بیــاتی       شماره تماس : ۱۳۸۲ ۳۲۶۲

آقای رسول عباسی     شماره تماس : ۱۳۸۴ ۳۲۶۲

آقای سیدقاسم حسینی (بایگانی)    شماره تماس : ۱۳۸۶ ۳۲۶۲

 

دفتر مؤسسات غیرانتفاعی

آقای علیرضا بهرامیان  شماره تماس : ۱۳۵۶ ۳۲۶۲

 
امور مشمولین

آقای علیرضا بهرامیان  تلفن مستقیم : ۱۳۶۲ ۳۲۶۲

 

 دبیرخانه آموزش

آقای حجت ا... دلاوری تلفن مستقیم : ۱۳۵۸ ۳۲۶۲