کارکنان

مدیــر کل آموزش

آقای دکتر محمدعلی بداغی‌فرد  تلفن مستقیم: 32621352

 

مسئول دفتر مدیر امور آموزشی

آقای مهدی محمودی فراهانی  تلفن مستقیم: 1350 3262

معـاون مدیر امور آموزشی

خانم زهرا خواجوی  شماره تماس: 1354 3262

 

اداره خدمات آموزشی

خانم عاطفه رستم پور  شماره تماس: 1360 3262

خانم علیرضا بهرامیان   شماره تماس: 1362 3262

خانم نسرین فراهانی (بایگانی جاری):  شماره تماس: 1366 3262
 

اداره امتحانات

خانم مهری آنجفی   شماره تماس: 1370 3262

خانم زهره محمدی  شماره تماس: 1372 3262

 

 اداره دانش آموختگان

خانم لیلا محمدی‌نسب  شماره تماس: 1380 3262

خانم مریـم بیــاتی       شماره تماس: 1382 3262

آقای رسول عباسی     شماره تماس: 1384 3262

آقای سیدقاسم حسینی (بایگانی):    شماره تماس: 1386 3262

 

کارشناس دفتر مؤسسات غیرانتفاعی

آقای علیرضا بهرامیان  شماره تماس: 1356 3262

 
کارشناس امور مشمولین

خانم نیلوفر امانی  تلفن مستقیم: 1364 3262

 دبیرخانه آموزش

آقای حشمت ا... جودکی  تلفن مستقیم: 1358 3262

  


روابط عمومی دانشگاه تلگرام ایمیل لینک