تماس با ما

آدرس: اراک میدان بسیج، پردیس دانشگاه اراک، ساختمان دکتر قریب، دفتر آزمایشگاه مرکزی

کد پستی: 3815688138 صندوق پستی 879

شماره تلفن: 08632627532

ایمیل: c-lab@araku.ac.ir