آدرس: اراک، میدان بسیج، پردیس دانشگاه اراک، ساختمان دکتر قریب، طبقه همکف، دفتر آزمایشگاه مرکزی

 

کد پستی: 3815688138 صندوق پستی 879

 

شماره تلفن: 08632627532

 

ایمیل: c-lab@araku.ac.ir