آزمایشــگاه مرکــزی دانشــگاه اراک بــا هــدف ایجــاد امــکان اســتفاده بهینــه، روان وپایــدار از دســتگاه­‌های آزمایشــگاهی موجود در دانشــگاه، برای انــجام تحقیقــات علمــی اعضای هیــئت علمــی، دانشجویــان دکتــری، کارشناسـی ارشــد دانشــگاه اراک و سایــر پژوهشــگران در مراکــز و دانشــگاه‌­های دیگــر تأسیــس شده اســت. ساختــمان جدید آزمایشــگاه مرکزی به متـراژ 450 متر در کنار ساختــمان دکتر قریـب قرار دارد. همچنین به منــظور خدمــات رسانی بهتـر مدیریــت و بهره وری مناسـب تر دستــگاه‌ها و تجهیــزات، دفتــر مدیــریت آزمایشــگاه مرکــزی در ساختــمان اداری دانشــگاه ایجاد گردیــد.

در ایــن آزمایشــگاه بعضــی از دســتگاه‌ها در نــوع خــود کم نظیــر می باشــد و به همیــن جهــت امــکان تهیــه آن‌هــا بــرای آزمایشــگاه‌های مجــزای تحقیقاتــی وجــود نــدارد. از آن جملــه می‌تــوان بــه دســتگاه پــراش پرتــو ایکــس (XRD) اشــاره کــرد کــه یکــی از قابلیت‌هــای آن انجــام آنالیــز فــاز و تعییــن ســاختار کریســتالی مــواد اســت. از اطلاعــات آنالیــز فــاز و تعییــن ســاختار کریســتالی مــواد می‌تــوان بــه خــواص دیگــر نمونــه، مثــل ســایز کریســتال‌ها و دیگــر مــوارد نیــز پــی بــرد. همچنیــن انجــام آنالیــز تنــش، اســکن نمونــه در شــرایط خــلا و در دماهــای بــالا تــا هــزار درجــه ســانتی گراد، و انجــام آنالیــز تکســچر یــا همــان بافــت کــه بــرای نمونه‌هــای نــورد شــده بــه کار مــی‌رود، از دیگــر ویژگی‌هــای دســتگاه پراش پرتــو ایکــس می‌باشــددستگاه رزونانس هسته (NMR) یکی از معدود دستگاه‌­های سالم و مشغول به کار کشور می‌­باشد. همچنین در منطقه مرکز و غرب کشور (استان­‌های مرکزی، قم، همدان، ایلام، لرستان و کردستان) مشابه این دستگاه وجود نداشته و این دستگاه به  تمامی دانشگاه‌­ها و پژوهشگاه‌­های مناطق فوق خدمات رسانی انجام می­‌دهد. این دستگاه برای شناسایی مولکول­‌های شیمیایی استفاده می­‌شود و به همین دلیل، در علوم و صنایع داروسازی، هسته‌ای، شیمیایی مختلف، اسانس و فیتو شیمی، سم شناسی، شیمی، زیست شناسی، نفت، پتروشیمی، پلیمر  و... کاربرد دارد