جهت دانلود لیست قیمت آزمایش‌ها و آنالیزهای آزمایشگاه مرکزی از قسمت زیر اقدام نمایید:

" دانلود "

توجه: تعرفه‌ی محاسبه شده برای دانشجویان و اساتید دانشگاه اراک، شامل 50 درصد تخفیف است.