مدیریت آزمایشگاه

 

 

نام و نام خانوادگی: دکتر کاوه خسروی

مرتبه علمی: دانشیار (دکتری شیمی آلی)

گروه شیمی

تلفن: 08632627508