مدیریت آزمایشگاه

 

 

نام و نام خانوادگی: دکتر مهدی بیکدلو

مرتبه علمی: استادیار 

گروه مهندسی کشاورزی

تلفن:

08632622060