نام و نام خانوادگی: دکتر کاوه خسروی

 

مرتبه علمی: استادیار (دکتری شیمی آلی)

 

گروه: شیمی

 

تلفن: 08632627508