نام و نام خانوادگی: دکتر کاوه خسروی

 

مرتبه علمی: استادیار

 

گروه: شیمی

 

تلفن: ۰۸۶۳۲۶۲۷۵۳۲