خانم دکتر کیواندخت صورتگر

(دکتری فیزیک)

 

شماره تماس:08632622062

 

دکتر فرید میرحسینی

(دکتری شیمی فیزیک)

 

شماره تماس:

08632622062

 

سرکار خانم زهرا فلاحی

(کارشناسی ارشد شیمی آلی)

 

شماره تماس:

08632622062