تجهیزات گروه شیمی

 

آزمایشگاه شیمی عمومی 1 و 2

تجهیزات موجود: آشنایی با مفاهیم اساسی نظیر انحلال، آنتالپی واکنش‌ها، تیتراسیون، کاتیون‌ها و آنیون‌ها

نوع کاربری تجهیزات: آموزشی

آزمایشگاه شیمی تجزیه 1 و 2

تجهیزات موجود: آشنایی با مبانی تجزیه نمونه‌ها به روش کلاسیک شامل وزن‌سنجی و حجم‌سنجی و مبانی الکتروشیمی شامل پتانسیومتری، آمپرومتری و ولتامتری جهت آنالیز نمونه‌ها

نوع کاربری تجهیزات: آموزشی

آزمایشگاه آنالیز دستگاهی

تجهیزات موجود: آشنایی با نحوه آماده سازی نمونه‌ها- آشنایی با نحوه آنالیز نمونه‌ها با استفاده از دستگاه‌های اسپکتروفتومتری، اسپکتروسکوپی جذب اتمی، اسپکتروسکوپی نشر اتمی، اسپکتروسکوپی فروسرخ تبدیل فوریه، کروماتوگرافی گازی، کروماتوگرافی گازی/اسپکتروسکوپی جرمی و کروماتوگرافی مایع

نوع کاربری تجهیزات: آموزشی

آزمایشگاه شیمی معدنی

تجهیزات موجود: آشنایی با مبانی شیمی معدنی، سنتز کمپلکس‌ها و آنالیز اسپکتروسکوپی 

نوع کاربری تجهیزات: آموزشی

آزمایشگاه شیمی آلی

تجهیزات موجود: آشنایی با روش‌های سنتز ترکیبات و شناسایی آن‌ها، روش‌های تقطیر و ...

نوع کاربری تجهیزات: آموزشی

آزمایشگاه جداسازی آلی

تجهیزات موجود: آشنایی با روش‌های سنتز ترکیبات آلی و شناسایی آن‌ها با استفاده از روش‌های کلاسیک و دستگاهی

نوع کاربری تجهیزات: آموزشی

آزمایشگاه شیمی فیزیک

تجهیزات موجود: آشنایی با مفاهیم شیمی فیزیک (بررسی‌های سینتیکی و ترمودینامیکی)

نوع کاربری تجهیزات: آموزشی

آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی تجزیه

تجهیزات موجود: پتانسیواستات/ گالوانواستات: کاربرد برای تمام تکنیک‌های الکتروشیمی مانند پتانسیومتری (Auto Lab30v ECO Chemie) - دستگاه آب مقطر گیری: جهت تهیه آب مقطر با درجه تقطیر 1، 2 و 3 - کوره: دمای تا حدود 1500 درجه سانتی گراد - مجهز به ترموستات و ترمومتر دیجیتال (Azar Furnance)

نوع کاربری تجهیزات: تحقیقاتی

آزمایشگاه تحقیقاتی آنالیز دستگاهی

تجهیزات موجود: دستگاه جذب اتمی شعله: ارزیابی غلظت آنالیت در نمونه (آنالیز عنصری) (PG 990) - دستگاه جذب اتمی کوره: اندازه‌گیری عناصر فلزی در حد ppb (Perkin-Elmer Aanalyst 600) - الکترودیسک چرخان: برای استفاده در روش‌های الکتروشیمی که حالت دینامیکی مد نظر است (Pine) - آون خلا: محفظه‌ای برای خشک کردن در خلا

نوع کاربری تجهیزات: تحقیقاتی

آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی آلی B

تجهیزات موجود: سانتریفوژ یونیورسال: جداسازی نمونه‌ها در محدوده دمایی 20- تا 40+ درجه سانتی‌گراد (Universal 320) - آون خلا: محفظه ای جهت خشک کردن در خلاء (VACUUM DRYING OVEN) - شیکر: قابلیت هم زدن واکنش با تنظیم دما و زمان (Raimand Zist Fanavar) - ترازوی دیجیتال: اندازی گیری مواد با دقت 0/0001 (Sartorius) - لامپ UV: جهت انجام تست TLC - دستگاه اندازه گیری نقطه ذوب (Electrotermal) - التراسونیک: جهت پخش کردن همگن مخلوط واکنش با قابلیت تنظیم دما و زمان (Wise Clean) - کوره (URNACE) - آون خلا: محفظه ای جهت خشک کردن در خلاء (Memmert) - روتاری: جهت برداشتن و تبخیر موثر حلال از نمونه (Heidoiph) - آون: جهت خشک کردن مواد (Fater Electronic) - یخچال: نگه داری بعضی مواد و بعضی از محصولات واکنش ها (Pars) - ماکروویو: انجام بعضی از واکنش های خاص که نیاز به دما، سرعت و امواج ماکروویو دارند (Samsung) - همزن مکانیکی: جهت هم زدن مخلوط واکنش (Stirrer)

نوع کاربری تجهیزات: تحقیقاتی

آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی آلی  C

تجهیزات موجود: ترازوی دیجیتال: اندازی گیری مواد با دقت 0/001 (AND) - آون : تا دمای 220 درجه سانتی گراد (Memmert) - کوره: دمای تا حدود 1200 درجه سانتی گراد (Griffin Electric Furnace) - سانتریفوژ: جهت جداسازی نمونه ها (Fare test) - آون: جهت خشک کردن مواد (Fater Electronic) - شیکر: قابلیت هم زدن واکنش با تنظیم دما و زمان (Holdeker 5000D) - دستگاه اندازه گیری نقطه ذوب (Electrotermal) - التراسونیک: جهت پخش کردن همگن مخلوط واکنش با قابلیت تنظیم دما و زمان (Baker) - همزن مکانیکی: جهت هم زدن مخلوط واکنش (Teif Azma Tab) - آون خلا: محفظه ای جهت خشک کردن در خلاء (Atra) - یخچال: نگه داری بعضی مواد و بعضی از محصولات واکنش ها (Antique)

نوع کاربری تجهیزات: تحقیقاتی

آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی معدنی

تجهیزات موجود: روتاری: جهت برداشتن و تبخیر موثر حلال از نمونه (Heidolph) - کوره: دمای تا حدود 1100 درجه سانتی گراد (Godaze Saz Furnace) - التراسونیک: جهت پخش کردن همگن مخلوط واکنش با قابلیت تنظیم دما و زمان (Parsonic 7500s) - آون: جهت خشک کردن مواد - شیکر: قابلیت هم زدن واکنش (Flask Shaker-G) - لامپ UV: جهت انجام تست TLC - ماکروویو: انجام بعضی از واکنش های خاص که نیاز به دما، سرعت و امواج ماکروویو دارند (National) - سانتریفوژ: جهت جداسازی نمونه‌ها (Universal Centerifuge) - دستگاه اندازه گیری نقطه ذوب - آون: جهت خشک کردن مواد (Fan Azma Gostar) - اسپکتروفتومتر uv-vis: اندازه گیری طیف عبور( یا جذب) نوری در ناحیه طیف فرابنفش و مرئی (Optizen 3220 UV) - یخچال: نگه داری بعضی مواد و بعضی از محصولات واکنش ها (Antique) - ترازوی دیجیتال: اندازه گیری مواد با دقت 0/0001 (Sartorius) - آون خلا: محفظه ای جهت خشک کردن در خلاء (Teif Azma Tab) - حمام آب گرم (Arvin Sanjesh Tajhiz)

نوع کاربری تجهیزات: تحقیقاتی

آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی فیزیک

تجهیزات موجود: دستگاه کروماتوگرافی گاز GC: جداسازی، شناسایی و اندازه‌گیری اجزای فرار و نیمه‌فرار مخلوط‌های مختلف (Perkin-Elmer 8500) - اسپکتروفتومتر uv-vis: اندازه‌گیری طیف عبور (یا جذب) نوری در ناحیه طیفی فرابنفش و مرئی (Analytik jena specord S600) - دانسیمتر: برای اندازه‌گیری دقیق و سریع دانسیته محلول‌ها و مایعات (Metller-DE51) - رفرکتومتر: جهت اندازه‌گیری ضریب شکست و در نتیجه شناسایی و ارزیابی خلوص و مقدار مواد (Metller-RE50) - دستگاه اندازه‌گیری کشش سطحی: اندازه‌گیری کشش سطحی مایعات (Attension) - کوره (Excition) - فلومتر: جهت اندازه‌گیری سرعت جریان یا مقدار گاز یا سیال داخل لوله (Packard-7525) - رآکتور Batch: برای انجام واکنش شیمیایی (Batch) - رآکتور لوله ای

نوع کاربری تجهیزات: تحقیقاتی

فایل تجهیزات گروه شیمی

جهت دانلود فایل اکسل تجهیزات گروه شیمی از قسمت زیر اقدام نمایید:

" دانلود "