تجهیزات گروه مهندسی برق

 

کارگاه برق

تجهیزات موجود: تابلوهای برق شامل انواع کلیدهای مدارات روشنایی و نیز مدارات صنعتی و الکتروموتور

نوع کاربری تجهیزات: آموزشی

آزمایشگاه کنترل خطی

تجهیزات موجود: بردهای آموزشی کنترل خطی، منبع تغذیه، فانکشن ژنراتور

نوع کاربری تجهیزات: آموزشی - تحقیقاتی

آزمایشگاه مدار و اندازه‌گیری

تجهیزات موجود: تجهیزات مربوط به اندازه گیری  

نوع کاربری تجهیزات: آموزشی

آزمایشگاه ماشین‌های الکتریکی

تجهیزات موجود: بردهای آموزشی مربوط به ماشینهای الکتریکی و ترانس ها

نوع کاربری تجهیزات: آموزشی

آزمایشگاه الکترونیک صنعتی

تجهیزات موجود: بردهای آموزشی مربوط به الکترونیک صنعتی

نوع کاربری تجهیزات: آموزشی

آزمایشگاه کنترل صنعتی

تجهیزات موجود: بردهای آموزشی مربوط به کنترل صنعتی

نوع کاربری تجهیزات: آموزشی

آزمایشگاه مدار فرمان

تجهیزات موجود: بردهای آموزشی مربوط به مدار فرمان

نوع کاربری تجهیزات: آموزشی

آزمایشگاه مخابرات دیجیتال

تجهیزات موجود: بردهای آموزشی مربوط به مخابرات دیجیتال و مخابرات 2

نوع کاربری تجهیزات: آموزشی

آزمایشگاه پردازش سیگنالهای دیجیتال
تجهیزات موجود: بردهای آموزشی مربوط به درس پردازش سیگنالهای دیجیتال
نوع کاربری تجهیزات: آموزشی

آزمایشگاه الکترونیک و مدار مخابراتی
تجهیزات موجود: وسایل مربوط به دروس الکترونیک و مدارهای مخابراتی
نوع کاربری تجهیزات: آموزشی

فایل تجهیزات گروه مهندسی برق

جهت دانلود فایل اکسل تجهیزات گروه مهندسی برق از قسمت زیر اقدام نمایید:

" دانلود "