آزمایشگاه مرکزی

آزمایشگاه مرکزی

راه اندازی دستگاه اندازه‌گیری پتانسیل زتا (ZETA potential analyzer)