آزمایشگاه مرکزی

آزمایشگاه مرکزی

 راه اندازی دستگاه آنالیز طیف سنجی پلاسمای جفت شده القایی

(Inductively Coupled Plasma  (ICP