برگزاری دوره آموزشی و فوق تخصصی کار با دستگاه آنالیز ICP برای پرسنل آزمایشگاه مرکزی

برگزاری دوره آموزشی و فوق تخصصی کار با دستگاه آنالیز ICP برای پرسنل آزمایشگاه مرکزی