دستگاه آنالیز TGA

دستگاه آنالیز TGA

آنالیز حرارتی مواد به روش هایی می گوییم که با تغییر دما، تغییر در ویژگی های فیزیکی ماده را می توانیم بررسی کنیم. یکی از روش های آنالیز حرارتی مبتی بر تغییر وزن مواد، آنالیز) TGA آنالیز توزین حرارتی) است.

 

کاربردهای آنالیز TGA

مطالعه واکنش های حالت جامد، قابلیت مطالعه و تعیین سرعت تبخیر، تصعید و تقطیر مواد، تعیین رطوبت، مواد فرار و خاکستر مواد، بررسی خوردگی فلزات در محیط ها و دماهای مختلف، مطالعه تجزیه حرارتی مواد معدنی، آلی و فلزی و بررسی روند کلسینه شدن کانی ها