راه اندازی XRF

راه اندازی XRF

به اطلاع دانجشویان محترم می رساند دستگاه XRF در آزمایشگاه مرکزی راه اندازی شده است و از این به بعد دانشجویان می توانند جهت انجام آزمایشات خود به این مرکز مراجعه نمایند.