نحوه پرداخت هزینه آنالیزها

نحوه پرداخت هزینه آنالیزها

به اطلاع دانشجویان محترم می‌رساند هزینه‌ی انجام آنالیزها بایستی به شماره کارت زیر واریز شده و رسید پرداخت به همراه فرم آنالیز مربوطه و نمونه‌ها به کارشناسان آزمایشگاه تحویل داده شود.

6535 0114 8370 5859

دانشگاه اراک