اراک- میدان بسیج (سردشت)، پردیس دانشگاه اراک، ساختمان دکتر قریب، طبقه اول، دفتر آموزشهای آزاد و مجازی

شماره تماس :08632621390