دوره های زبان های خارجه

 

1

زبان آلمانی

با همکاری:

دانشکده  علوم انسانی

تاریخ دوره

پاییز 98

ساعت دوره

32 ساعت

تعدادشرکت‌کنندگان

13 نفر

مجموع ساعات آموزش

416 نفر ساعت

محل برگزاری

دانشکده علوم انسانی

نام استاد

جناب آقای صفابخش

 

 

2

ترم 5 زبان انگلیسی

با همکاری:

دانشکده  علوم انسانی

تاریخ دوره

بهار 98

ساعت دوره

32 ساعت

تعدادشرکت‌کنندگان

9 نفر

مجموع ساعات آموزش

288 نفر ساعت

محل برگزاری

دانشکده علوم انسانی

نام استاد

دکتر کشاورز

 

 

3

ترم 6 زبان انگلیسی

با همکاری:

دانشکده  علوم انسانی

تاریخ دوره

تابستان 98

ساعت دوره

32 ساعت

تعدادشرکت‌کنندگان

6 نفر

مجموع ساعات آموزش

192 نفر ساعت

محل برگزاری

دانشکده علوم انسانی

نام استاد

دکتر کشاورز

 

 

4

ترم 7 زبان انگلیسی

با همکاری:

دانشکده  علوم انسانی

تاریخ دوره

پاییز 98

ساعت دوره

32 ساعت

تعدادشرکت‌کنندگان

8 نفر

مجموع ساعات آموزش

256 نفر ساعت

محل برگزاری

دانشکده علوم انسانی

نام استاد

دکتر کشاورز

 

 

5

ترم 8 زبان انگلیسی

با همکاری:

دانشکده  علوم انسانی

تاریخ دوره

زمستان 98

ساعت دوره

32 ساعت

تعدادشرکت‌کنندگان

8 نفر

مجموع ساعات آموزش

256 نفر ساعت

محل برگزاری

دانشکده علوم انسانی

نام استاد

دکتر کشاورز

 

 

6

زبان انگلیسی

با همکاری:

دانشکده  علوم انسانی

تاریخ دوره

تابستان 98

ساعت دوره

32 ساعت

تعدادشرکت‌کنندگان

4 نفر

مجموع ساعات آموزش

128 نفر ساعت

محل برگزاری

دانشکده علوم انسانی

نام استاد

دکتر مهری

 

 

7

زبان انگلیسی

با همکاری:

دانشکده  علوم انسانی

تاریخ دوره

تابستان 98

ساعت دوره

32 ساعت

تعدادشرکت‌کنندگان

4 نفر

مجموع ساعات آموزش

128 نفر ساعت

محل برگزاری

دانشکده علوم انسانی

نام استاد

سرکار خانم تاج آبادی

 

 

نمایشگر یک مطلب