دوره‌های برگزار شده در مرکز آموزش‌های آزاد و تخصصی دانشگاه اراک _ زمستان ۹۸

 

 

 

1

توزیع نیروی برق استان مرکزی

ارتباطات مردمی

 

 

 

2

3

سازمان صمت، شرکت شهرک‌های صنعتی، انجمن تحقیق وتوسعه

مدیریت تحقیق و توسعه مقدماتی

مدیریت تحقیق و توسعه پیشرفته

 

 

 

4

دوره های زبان های خارجی

ترم 8 زبان انگلیسی

 

 

 

آموزش های بین رشته ای

5

کارگاه مفاهیم اولیه دینامیک و نظریه ارگودیک و کاربردهای آن

6

پارامترهای عمق درنیم گروه‌های متناهی و حدس چرنی

7

روش ها و فنون تدریس

8

برترین های فروش و کار آفرینی