خانم دکتر فاطمه دسترنج

دانشکده علوم انسانی-الهیات

جناب استاد رحیم دهقان

دانشکده علوم انسانی-زبان انگلیسی

آقای دکتر داود علیمحمدی

دانشکده علوم پایه- ریاضی

آقای دکتر سیف ا... سلیمانی

دانشکده فنی-مهندسی کامپیوتر

آقای دکتر احسان منصوری

دانشکده فنی-ممهندسی صنایع

خانم دکتر سیده زهرا موسوی

دانشکده علوم انسانی-ادبیات

آقای کتر رضا پورایمانی

دانشکده علوم پایه-فیریک

آقای دکتر سید محسن حسینی

دانشکده فنی-مهندسی شیمی

آقای دکتر سید علی رضا مصطفوی

دانشکده فنی- مهندسی مکانیک

آقای دکتر امیر حسین ابوالمعصومی

دانشکده فنی-مهندسی مکانیک

سرکار خانم دکتر کبری اکبری

دانشکده علوم انسانی-روانشناسی و علوم تربیتی

آقای دکتر محمدعلی بداغی فر

دانشکده علوم پایه-شیمی

آقای دکتر محمد رضا وصالی ناصح

دانشکده فنی- مهندسی عمران

آقای دکتر حسین مستعان

دانشکده فنی-دکترمستعان

آقای دکتر احمد رضا عباسی فر

دانشکده کشاورزی