جناب آقای دکتر حسن حیدری

گروه زبان و ادبیات فارسی 

آقای دکتر حسین مستعان

دانشکده فنی-مهندسی مواد و متالوژی

آقای دکتر علیرضا خدابخشی

جناب آقای دکتر علیرضا خدابخشی 

دانشکده علوم پایه-شیمی

جناب استاد رحیم دهقان

جناب استاد رحیم دهقان

دانشکده علوم انسانی-زبان انگلیسی

آقای دکتر داود علیمحمدی

جناب آقای دکتر داود علیمحمدی

دانشکده علوم پایه- ریاضی

جناب آقای دکتر داریوش خواجوی

دانشکده علوم ورزشی و تربیت بدنی 

جناب آقای دکتر پیمان نمامیان 

گروه حقوق 

اسامی اساتید مشاور محترم دانشجویان شاهد و ایثارگر و

 

      لیست اساتید مشاور محترم دانشجویان شاهد و ایثارگر در گروههای آموزشی

 

    دفتر امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه اراک بر اساس آئین نامه طرح استاد مشاور، در هر گروه آموزشی  یک نفر استاد مشاور انتخاب می نماید که این اساتید محترم پس از صدور حکم و انتصاب از طرف ریاست محترم دانشگاه در جهت ارائه مشاوره های تحصیلی به دانشجویان شاهد و ایثارگر آن گروه , هدایت این عزیزان در جهت ارتقاء سطح علمی و پژوهشی , رفع موانع و مشکلات آموزشی و ...  با این دفتر همکاری می نمایند .

دانشجویان عزیز شاهد و ایثارگر می توانند در هر زمان از طول سال تحصیلی در گروه آموزشی خود با مراجعه به استاد مشاور معرفی شده از راهنماییهای ارزنده این اساتید محترم بهره مند گردند.

آقای دکتر رضا پورایمانی

دانشکده علوم پایه-فیریک

آقای دکتر احمد رضا عباسی فر

دانشکده کشاورزی

خانم دکتر فاطمه دسترنج

دانشکده علوم انسانی-الهیات

آقای دکتر سید محسن حسینی

آقای دکتر سید محسن حسینی

دانشکده فنی-مهندسی شیمی

آقای دکتر محمد جواد خوش گفتار

آقای دکتر محمد جواد خوش گفتار 

دانشکده فنی- مهندسی مکانیک

آقای دکتر سیف ا... سلیمانی

دانشکده فنی-مهندسی کامپیوتر

آقای دکتر محمد رضا وصالی ناصح

دانشکده فنی- مهندسی عمران

سرکار خانم دکتر صغری اکبری

 

 

 

 

 

 

سرکار خانم دکتر کبری اکبری 

دانشکده علوم انسانی-روانشناسی و علوم تربیتی

آقای دکتر محمدرضا حسینی نسب

جناب آقای دکتر محمدرضا حسینی نسب 

دانشکده فنی-ممهندسی صنایع

آقای دکتر قدیمی

جناب آقای دکتر قدیمی

دانشکده فنی-مهندسی برق

جناب آقای دکتر میرهادی حسینی کندلجی 

گروه اقتصاد 

جناب آقای دکتر امیر جلالی 

دانشکده علوم پایه - گروه زیست شناسی