جناب آقای دکتر میرهادی حسینی کندلجی

گروه اقتصاد 

جناب آقای دکتر پیمان نمامیان

گروه حقوق 

جناب آقای دکتر داریوش خواجوی

دانشکده علوم ورزشی و تربیت بدنی 

خانم دکتر فاطمه دسترنج

دانشکده علوم انسانی-الهیات

جناب استاد رحیم دهقان

دانشکده علوم انسانی-زبان انگلیسی

آقای دکتر داود علیمحمدی

دانشکده علوم پایه- ریاضی

جناب آقای دکتر حسن حیدری

گروه زبان و ادبیات فارسی 

آقای دکتر رضا پورایمانی

دانشکده علوم پایه-فیریک

آقای دکتر سید محسن حسینی

 

دانشکده فنی-مهندسی شیمی

آقای دکتر سید علی رضا مصطفوی

دانشکده فنی- مهندسی مکانیک

آقای دکتر امیر حسین ابوالمعصومی

دانشکده فنی-مهندسی برق

آقای دکتر سیف ا... سلیمانی

دانشکده فنی-مهندسی کامپیوتر

سرکار خانم دکتر صغری اکبری

دانشکده علوم انسانی-روانشناسی و علوم تربیتی

آقای دکتر محمدعلی بداغی فر

دانشکده علوم پایه-شیمی

آقای دکتر محمد رضا وصالی ناصح

دانشکده فنی- مهندسی عمران

آقای دکتر حسین مستعان

دانشکده فنی-مهندسی مواد و متالوژی

آقای دکتر احمد رضا عباسی فر

دانشکده کشاورزی

آقای دکتر احسان منصوری

دانشکده فنی-ممهندسی صنایع