جناب آقای دکتر حجت اله امید علی

 

گروه زبان و ادبیات فارسی 

جناب آقای دکتر حجت اله امید علی 

آقای دکتر حسین حسن نژاد

 

 

دانشکده فنی-مهندسی مواد و متالوژی

جناب آقای دکتر حسین حسن نژاد

آقای دکتر علیرضا خدابخشی

جناب آقای دکتر علیرضا خدابخشی 

دانشکده علوم پایه-شیمی

جناب آقای دکتر علی محمد محمدی

جناب آقای دکتر علی محمد محمدی 

دانشکده علوم انسانی-  زبان انگلیسی

آقای دکتر داود علیمحمدی

جناب آقای دکتر داود علیمحمدی

دانشکده علوم پایه- ریاضی

 

سرکار خانم دکتر صفورا قاسمی

دانشکده علوم ورزشی و تربیت بدنی 

جناب آقای دکتر پیمان نمامیان 

گروه حقوق 

نمایشگر یک مطلب

 

                                      جناب آقای  دکتر فرزاد بهرامی 

                                       گروه مدیریت صنعتی

                                    

اسامی اساتید مشاور محترم دانشجویان شاهد و ایثارگر و

 

      لیست اساتید مشاور محترم دانشجویان شاهد و ایثارگر در گروههای آموزشی

 

    دفتر امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه اراک بر اساس آئین نامه طرح استاد مشاور، در هر گروه آموزشی  یک نفر استاد مشاور انتخاب می نماید که این اساتید محترم پس از صدور حکم و انتصاب از طرف ریاست محترم دانشگاه در جهت ارائه مشاوره های تحصیلی به دانشجویان شاهد و ایثارگر آن گروه , هدایت این عزیزان در جهت ارتقاء سطح علمی و پژوهشی , رفع موانع و مشکلات آموزشی و ...  با این دفتر همکاری می نمایند .

دانشجویان عزیز شاهد و ایثارگر می توانند در هر زمان از طول سال تحصیلی در گروه آموزشی خود با مراجعه به استاد مشاور معرفی شده از راهنماییهای ارزنده این اساتید محترم بهره مند گردند.

آقای دکتر رضا پورایمانی

دانشکده علوم پایه-فیریک

جناب آقای دکتر رضا پورایمانی

آقای دکتر محمد یحیایی

 

 

 

 

 

 

 

جناب آقای دکتر محمد یحیایی

دانشکده کشاورزی

سرکار خانم دکتر کیوان احسانی

 

 

 

 

 

سرکار خانم دکتر کیوان احسانی

دانشکده علوم انسانی-الهیات

جناب آقای دکتر میثم سلیمانی

آقای دکتر میثم سلیمانی 

دانشکده فنی-مهندسی شیمی

جناب آقای دکتر محمدرضا شیخ الاسلامی بورقانی

آقای دکتر محمد رضا شیخ الاسلامی بورقانی

دانشکده فنی- مهندسی مکانیک

آقای دکتر سیف ا... سلیمانی

دانشکده فنی-مهندسی کامپیوتر

جناب آقای دکتر سیف اله سلیمانی

خانم دکتر الهام علیزاده

 

 

 

 

دانشکده فنی- مهندسی عمران

خانم دکتر الهام علیزاده

سرکار خانم دکتر سحر خانجانی

 

 

 

 

 

 

سرکار خانم دکتر سحر خانجانی

دانشکده علوم انسانی رشته های مشاوره ، روانشناسی وعلوم تربیتی 

آقای دکتر مهدی مرادی گوهره

جناب آقای دکتر مهدی مرادی گوهره

دانشکده فنی-مهندسی صنایع

آقای دکتر قدیمی

جناب آقای دکتر قدیمی

دانشکده فنی-مهندسی برق

جناب آقای دکتر میرهادی حسینی کندلجی 

گروه اقتصاد 

جناب آقای دکتر مجید کمیجانی

دانشکده علوم پایه - گروه زیست شناسی