جناب آقای دکتر حجت اله امید علی

 

گروه زبان و ادبیات فارسی 

جناب آقای دکتر حجت اله امید علی 

آقای دکتر بهمن میرزاخانی

 

 

 

 

 

 

دانشکده فنی-مهندسی مواد و متالوژی

جناب آقای دکتر بهمن میرزاخانی

آقای دکتر علیرضا خدابخشی

جناب آقای دکتر علیرضا خدابخشی 

دانشکده علوم پایه-شیمی

جناب آقای دکتر علی محمد محمدی

جناب آقای دکتر علی محمد محمدی 

دانشکده علوم انسانی-  زبان انگلیسی

آقای دکتر داود علیمحمدی

جناب آقای دکتر داود علیمحمدی

دانشکده علوم پایه- ریاضی

 

 

 

 

 

 

سرکار خانم دکتر صفورا قاسمی

دانشکده علوم ورزشی و تربیت بدنی 

 

 

 

جناب آقای دکتر پیمان نمامیان 

گروه حقوق 

نمایشگر یک مطلب

 

 

 

 

 

                          

جناب آقای  دکتر فرزاد بهرامی 

                            گروه مدیریت صنعتی

                                    

اسامی اساتید مشاور محترم دانشجویان شاهد و ایثارگر و

 

      لیست اساتید مشاور محترم دانشجویان شاهد و ایثارگر در گروه های آموزشی

 

    دفتر امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه اراک بر اساس آئین نامه طرح استاد مشاور، یک نفر استاد مشاور ویژه دانشجویان شاهد و ایثارگر (علاوه بر استاد مشاور معرفی شده از طرف دانشکده)، انتخاب و معرفی می نماید که این اساتید محترم پس از صدور حکم و انتصاب از طرف ریاست محترم دانشگاه در جهت ارائه مشاوره و هدایت تحصیلی به دانشجویان شاهد و ایثارگر آن گروه, ارتقاء سطح علمی و پژوهشی دانشجویان جامعه هدف, رفع موانع و مشکلات آموزشی و ...  با این دفتر همکاری می نمایند .

اهداف کلی طرح :

1- هدایت تحصیلی ،حل مشکلات تحصیلی، ارتقاء سطح آموزشی و علمی  ،کمک به پیشرفت تحصیلی، شکوفایی استعدادها، عزت مندی و منزلت دانشجویان شاهد و ایثارگر جامعه هدف

2- شناسایی آسیب های احتمالی موثر بر وضعیت تحصیلی دانشجویان شاهد و ایثارگر و تلاش در جهت رفع این آسیب ها 

3 -شناسایی و اهتمام در رفع عومل غیر آموزشی موثر بر وضعیت تحصیلی دانشجویان شاهد و ایثارگر جامعه هدف

4- برگزاری کلاس های تقویت بنیه علمی در دروس درخواستی ویژه دانشجویان شاهد و ایثارگر 

 

دانشجویان عزیز شاهد و ایثارگر می توانند در هر زمان از طول سال تحصیلی در گروه آموزشی خود با مراجعه به استاد مشاور معرفی شده از راهنمایی های ارزنده این اساتید محترم بهره مند گردند.

آقای دکتر رضا پورایمانی

دانشکده علوم پایه-فیریک

جناب آقای دکتر رضا پورایمانی

آقای دکتر محمد یحیایی

 

 

 

 

 

 

 

جناب آقای دکتر محمد یحیایی

دانشکده کشاورزی

جناب آقای دکتر علی حسن بیگی

 

 

 

 

 

جناب آقای  دکتر علی حسن بیگی

دانشکده علوم انسانی-الهیات

جناب آقای دکتر میثم سلیمانی

آقای دکتر میثم سلیمانی 

دانشکده فنی-مهندسی شیمی

جناب آقای دکتر محمدرضا شیخ الاسلامی بورقانی

آقای دکتر محمد رضا شیخ الاسلامی بورقانی

دانشکده فنی- مهندسی مکانیک

آقای دکتر سیف ا... سلیمانی

دانشکده فنی-مهندسی کامپیوتر

جناب آقای دکتر سیف اله سلیمانی

خانم دکتر الهام علیزاده

 

 

 

 

دانشکده فنی- مهندسی عمران

خانم دکتر الهام علیزاده

جناب آقای دکتر بهمن یاسبلاغی

 

 

 

 

 

 

جناب آقای دکتر بهمن یاسبلاغی

دانشکده علوم انسانی گروه علوم تربیتی 

آقای دکتر مهدی مرادی گوهره

جناب آقای دکتر مهدی مرادی گوهره

دانشکده فنی-مهندسی صنایع

آقای دکتر قدیمی

جناب آقای دکتر قدیمی

دانشکده فنی-مهندسی برق

جناب آقای دکتر میرهادی حسینی کندلجی 

گروه اقتصاد 

 

 

جناب آقای دکتر مجید کمیجانی

دانشکده علوم پایه - گروه زیست شناسی

نمایشگر یک مطلب

 

 

دانشکده علوم انسانی 

گروه روانشناسی و مشاوره جناب آقای دکتر مسعود اسدی