شهید سید محمود میری لشکاجانی

شهید فضل اله سرلک

شهید غلام حسین شفیعی

شهید سید فرید فاطمی

شهید محمد حسین ویسمه ای

شهید علی محمد فرقدان

شهید علی ابراهیمی

شهید محمد سلیمانی

شهید مهرداد عزیزی نیا

شهید ولی ا... دارابی نژاد

شهید محمد باقر داوودی رکن آبادی

شهید ابراهیم مصطفی دخت

شهید حسین تهرانی دوست

شهید عبدالحسین صحتی

شهید سید محسن مهاجرانی

 

شهید حاج علیرضا بابایی

شهید غلامرضا رضایی

روحانی شهید حسن حبیبی نژاد

شهید حاج عباس نجفی

شهیده زهرا قضایی

شهید محمد مهدی حاج محمدی

شهید همایون جنگلی