شهید سید محمود میرلشکاجانی

دانشجوی ریاضی

شهید فضل اله سرلک

دانشجوی دبیری زیست

شهید غلامرضا رضایی

دانشجوی دبیری فیزیک

شهید ولی ا... دارابی نژاد

دانشجوی فیزیک

شهید غلام حسین شفیعی

دانشجوی شیمی

شهید سید فرید فاطمی

دانشجوی شیمی

شهید علی ابراهیمی

دانشجوی زیست شناسی

شهید سید محسن مهاجرانی

دانشجوی فیزیک

شهید محمد سلیمانی

دانشجوی زیست شناسی

شهید مهرداد عزیزی نیا

دانشجوی ادبیات فارسی

شهید محمد باقر داوودی رکن آبادی

دانشجوی زیست شناسی

شهید ابراهیم مصطفی دخت

دانشجوی دبیری شیمی

شهید محمد حسین ویسمه ای

دانشجوی فیزیک

شهید غلام حسین شفیعی

دانشجوی شیمی

شهید حسین تهرانی دوست

دانشجوی زیست شناسی

شهید عبدالحسین صحتی

دانشجوی ادبیات فارسی

شهید حاج علیرضا بابایی

بسیجی مدافع حرم

شهید حسن حبیبی نژاد

دانشجوی ریاضی

شهید مهدی نظافتی

دانشجوی دبیری زبان انگلیسی

شهید حاج عباس نجفی

دانشجوی علوم تربیتی

شهیده زهرا قضایی

دانشجوی ادبیات فارسی

شهید علی محمد فرقدان

دانشجوی ریاضی

شهید محمد مهدی حاج محمدی

دانشجوی شیمی

شهید همایون جنگلی

دانشجوی شیمی