درباره دانشکده

تاریخچه

تشکیل این دانشکده با خرید یک مزرعه 160 هکتاری در سال 1378 تصویب ایجاد دانشکده کشاورزی در طرح جامع دانشگاه اراک در سال 1379 کلید خورد و به دنبال آن با ایجاد رشته کاردانی تولید و بهره برداری از گیاهان دارویی و معطر در سال 1380 هسته اولیه دانشکده ایجاد شد. سپس در سال 1384 با ایجاد دو رشته جدید علوم باغبانی و مهندسی آب در مقطع کارشناسی، و همچنین راه اندازی دوره کارشناسی ناپیوسته تولید و بهره برداری از گیاهان دارویی دانشکده کشاورزی به طور رسمی کار خود را آغاز کرد. این دانشکده هم اینک در شش رشته کاردانی و کارشناسی تولید و فرآوری گیاهان دارویی و معطر، مهندسی علوم باغبانی، مهندسی آب، مهندسی کشاورزی علوم دامی، مهندسی منابع طبیعی، محیط زیست، و مهندسی مکانیک بیوسیستم دانشجو می پذیرد.  مقطع کارشناسی ارشد گروه مهندسی آب، به عنوان اولین گروه آموزشی، با گرایش آبیاری و زهکشی، در سال تحصیلی 1391 آغاز به پذیرش دانشجو نمود و پس از آن دوره های کارشناسی ارشد در سایر گروه های آموزشی دانشکده نیز ایجاد شدند.

تعداد اعضای هیئت علمی دانشکده در حا ل حاضر 44 نفر می باشد که از این تعداد 24 نفردارای مرتبه علمی استادیار،17 نفر مرتبه علمی دانشیار ،2 نفر مرتبه علمی استاد و 1 نفر مرتبه علمی مربی هستند. این دانشکده با در اختیار داشتن مزرعه 160 هکتاری، مزارع آموزشی و تحقیقاتی، باغ میوه آموزشی، گلخانه، دامپروری، کارگاه های آموزشی و آزمایشگاه های آموزشی و تحقیقاتی با دارا بودن حدود هزار نفر دانشجو در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد به عنوان تنها دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی استان به خدمتگذاری در امور آموزشی و تحقیقاتی می پردازد.