تاریخچه

تشکیل این دانشکده با خرید یک مزرعه 160 هکتاری در سال 1378 تصویب ایجاد دانشکده کشاورزی در طرح جامع دانشگاه اراک در سال 1379 کلید خورد و به دنبال آن با ایجاد رشته کاردانی تولید و بهره برداری از گیاهان دارویی و معطر در سال 1380 هسته اولیه دانشکده ایجاد شد. سپس در سال 1384 با ایجاد دو رشته جدید علوم باغبانی و مهندسی آب در مقطع کارشناسی، و همچنین راه اندازی دوره کارشناسی ناپیوسته تولید و بهره برداری از گیاهان دارویی دانشکده کشاورزی به طور رسمی کار خود را آغاز کرد. این دانشکده هم اینک در شش رشته کاردانی و کارشناسی تولید و فرآوری گیاهان دارویی و معطر، مهندسی علوم باغبانی، مهندسی آب، مهندسی کشاورزی علوم دامی، مهندسی منابع طبیعی، محیط زیست، و مهندسی مکانیک بیوسیستم دانشجو می پذیرد.  مقطع کارشناسی ارشد گروه مهندسی آب، به عنوان اولین گروه آموزشی، با گرایش آبیاری و زهکشی، در سال تحصیلی 1391 آغاز به پذیرش دانشجو نمود و پس از آن دوره های کارشناسی ارشد در سایر گروه های آموزشی دانشکده نیز ایجاد شدند.

تعداد اعضای هیئت علمی دانشکده در حا ل حاضر 44 نفر می باشد که از این تعداد 25نفردارای مرتبه علمی استادیار،15 نفر مرتبه علمی دانشیار ،4 نفر مرتبه علمی استاد هستند. این دانشکده با در اختیار داشتن مزرعه 160 هکتاری، مزارع آموزشی و تحقیقاتی، باغ میوه آموزشی، گلخانه، دامپروری، کارگاه های آموزشی و آزمایشگاه های آموزشی و تحقیقاتی با دارا بودن حدود هزار نفر دانشجو در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد به عنوان تنها دانشکده کشاورزی و محیط زیست استان به خدمتگذاری در امور آموزشی و تحقیقاتی می پردازد.