ارتباط با دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی

آدرس: 

 

کد پستی: 

 

تلفن تماس:  32623000-086

 

دورنگار:   32770050-086

 

پست الکترونیکی:

 

کانال تلگرام دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی

 

مسئول دفتر

جناب آقای ابوذر محصولی

شماره تماس: 32623000-086