ارتباط با دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی

آدرس: 

 

کد پستی: 

 

تلفن تماس:

 

دورنگار:

 

پست الکترونیکی:

 

کانال تلگرام دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی

 

مسئول دفتر

جناب آقای ابوذر محصولی

شماره تماس: 32623000-086