مسئول آموزشی

سرکار خانم مرضیه رضایی

شماره تماس:۳۲۶۲۳۰۲۴-۰۸۶

                 ۰۸۶-۳۲۷۷۱۶۳۶

 

مسئول تحصیلات تکمیلی

سرکار خانم فاطمه رجایی

شماره تماس:۳۲۶۲۳۰۲۴-۰۸۶

                 ۰۸۶-۳۲۷۷۱۶۳۶