نمایشگر یک مطلب

شماره تماس:  32623020-086

معاونت آموزشی و پژوهشی

در حال حاضر مسئولیت معاونت آموزشی و پژوهشی برعهده جناب آقای دکتر ایمان حاج خدادای، با مرتبه علمی دانشیار، از اعضای محترم هیات علمی گروه علوم دامی می باشد.

شرح وظایف:

1. نظارت بر حسن اجرای آیین نامه های تحصیلات تکمیلی در دانشکده
2. برگزاری منظم شورای تحصیلات تکمیلی
3. تصویب و تایید پیشنهادیه های دانشجویان ارشد و دکتری
4. تصویب و تایید اساتید راهنما و مشاور دانشجویان ارشد و دکتری
5. نظارت بر حسن اجرای دفاعیه های ارشد و دکتری
6. نظارت بر حسن اجرای برنامه های آموزشی تحصیلات تکمیلی
7. پیگیری امور و درخواستهای دانشجویان تحصیلات تکمیلی
8. سایر امور مرتبط