ریاست دانشکده

 

دکتر مهدی خدایی مطلق

شماره تماس : 32623000- 086