تجهیزات

دستگاه کروماتوگرافی گاز GC: جداسازی، شناسایی و اندازه‌گیری اجزای فرار و نیمه‌فرار مخلوط‌های مختلف Perkin-Elmer 8500

اسپکتروفتومتر uv-vis: اندازه‌گیری طیف عبور(یا جذب) نوری در ناحیه طیفی فرابنفش و مرئی  Analytik jena specord S600

دستگاه اندازه‌گیری کشش سطحی: اندازه‌گیری کشش سطحی مایعات Attension

کوره Excition

فلومتر: جهت اندازه‌گیری سرعت جریان یا مقدار گاز یا سیال داخل لوله Packard-7525

رآکتور Batch: برای انجام واکنش شیمیایی Batch

رآکتور لوله ای