تجهیزات

آشنایی با روش‌های سنتز ترکیبات و شناسایی آن‌ها، روش‌های تقطیر و ...