نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دسترسی به مقالات فصلنامه علمی - پژوهشی فقه http://jf.isca.ac.ir

دسترسی به مقالات فصلنامه علمی - پژوهشی فقه http://jf.isca.ac.ir

شناسنامه فصلنامه
صاحب امتیاز: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی (وابسته به دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم)
درجه علمی: علمی-پژوهشی (حوزوی)
سردبیر: رضا اسفندیاری(اسلامی)
مدیر داخلی: علیرضا فجری
مدیر اجرایی: کارشناس اجرایی: سید حسین موسوی

 آدرس وب سایت http://jf.isca.ac.ir