تماس با ما

آدرس : پردیس دانشگاه اراک،دانشکده علوم پایه، پژوهشکده علوم و فناوری نانو
کد پستی دانشکده : 38156-88349
تلفن تماس : 08634173419

فاکس : 08632627002
آدرس ایمیل پژوهشکده علوم و فناوری نانو : d-nano@araku.ac.ir
: