رئیس پژوهشکده علوم و فناوری نانو: دکتر فرهاد حیدری

تحصیلات: دکترای شیمی کاربردی

آدرس ایمیل:F-heidary@araku.ac.ir