از آنجایی که پژوهشکده علوم و فناوری نانو یک واحد پژوهشی با ماهیت بین رشته ای بوده و الزام ایجاد آن در دانشگاه اراک به واسطه وجود توانمندی ها و مزیت های نسبی در دانشگاه برای پاسخ به نیازهای پژوهشی جامعه است، بنابراین هماهنگی و همکاری اعضای هیات علمی و واحدهای اجرایی و علمی- پژوهشی دانشگاه به منظور پیشبرد اهداف و ارتقای کیفیت فعالیت های پژوهشکده و معرفی جایگاه فناوری نانو در رشته های تحصیلی مختلف از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است.

اهداف:

ساماندهی و ایجاد هماهنگی بین گروه های موجود در چارت سازمانی پژوهشکده به منظور استفاده بهینه از نیروی انسانی متخصص و بستر سازی مناسب برای هدایت پژوهش ها در راستای ایجاد فناوری به منظور پاسخ گویی به نیازهای جامعه و کاربردی شدن دستاوردهای پژوهشی

 ایجاد فضای مناسب برای همکاری های گروهی متخصصان رشته های مختلف دانشگاه و همچنین ایجاد هماهنگی و هم افزایی در فعالیت های مرتبط با فناوری نانو در دانشگاه

تلاش در جهت بهبود آموزش و پژوهش علوم نانو از طریق هماهنگی گروه های آموزشی موجود در دانشگاه و پژوهشکده